¶ ಅಂಚು eBook º

[PDF / Epub] ★ ಅಂಚು Author S.L. Bhyrappa – Teachenglishthailand.co.uk The story runs around two people Amrita a college reader and Someshwar an architect both based in Mysuru Amrita separated from her husband Ranganath lives with her two kids And Someshwar a widower liv[PDF / Epub] ಅಂಚು Author S.L. Bhyrappa Teachenglishthailand.co.uk The story runs around two people Amrita a college reader and Someshwar an architect both based in Mysuru Amrita separated from her husband Ranganath lives with her two kids And Someshwar a widower liv The story runs around two people Amrita a college reader and Someshwar an architect both based in Mysuru Amrita separated from her husband Ranganath lives with her two kids And Someshwar a widower living alone Both get acuainted as her house needed renovation and later fall in love However not everything is roses in their relationship Amrita often loses temper and Someshwar never gave a thought to get married to.

Her What ordeals do they go through Will they finally unite happily ever after ಈ ಕಥೆಯು ಮೈಸೂರಿನ ಕಾಲೇಜು ಅಧ್ಯಾಪಕಳಾದ ಅಮೃತ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಪತಿ ರಂಗನಾಥನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಅಮೃತಾ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಒಬ್ಬ ವಿದುರ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ನವೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರು?.

ಅಂಚು free ಅಂಚು PDFEPUBHer What ordeals do they go through Will they finally unite happily ever after ಈ ಕಥೆಯು ಮೈಸೂರಿನ ಕಾಲೇಜು ಅಧ್ಯಾಪಕಳಾದ ಅಮೃತ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಪತಿ ರಂಗನಾಥನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಅಮೃತಾ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಒಬ್ಬ ವಿದುರ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ನವೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರು?.

 ¶ ಅಂಚು eBook º

¶ ಅಂಚು eBook º Dr SL Bhyrappa is a litterateur par excellence He writes in the south Indian language Kannada and has been the bestselling novelist for over years now His novels are widely translated to pan Indian languages He is the bestselling novelist in Marathi over the past decade and is among the top five bestselling authors in Hindi He is a conscious artist that depicts fundamental human emotion.

10 thoughts on “ಅಂಚು

 1. Ashish Iyer Ashish Iyer says:

  ¶ ಅಂಚು eBook º ಅಂಚು free, ಅಂಚು PDFEPUBThis book is a complex exploration of the mind of an emotionally insecure human being This is a complete outlier among his novels It's a deeply inward looking novel


 2. Pradeep T Pradeep T says:

  ¶ ಅಂಚು eBook º ಅಂಚು free, ಅಂಚು PDFEPUBAmazing Wonderful Profound and Elegant Words are short to describe this novel Its not just reading its a psychological roller coaster ride of two persons SL Bhyrappa sir has amazingly captured the intricate details of a relationship of an illegal s


 3. Ramya Ramya says:

  ¶ ಅಂಚು eBook º ಅಂಚು free, ಅಂಚು PDFEPUBThe best book to understand ones psychological up and down Its very challenging to the reader also to tolerate the Lady character Amrutha Anchu here means the border of ones internal feelingsAfter all I still doubt how could SLB write in such detail about the internal feeling of a womenA must read book


 4. Abhilash V Abhilash V says:

  ¶ ಅಂಚು eBook º ಅಂಚು free, ಅಂಚು PDFEPUBAnchu means edge or boundary of something This novel deals with two main characters one is an educated lady who is deceived in life and another one is a professionally educated man who has lots of enthusiasm in life The novel has the love story between these two characters and how the lady shows all the anger and frustration on the man who loves her honestlyThe novel focuses on inner details of the psychological and temperamental variation of the characters without perceivable external events and actions One of the masterpieces of SLB Must read book for everyone


 5. Divya Munikrishna Divya Munikrishna says:

  ¶ ಅಂಚು eBook º ಅಂಚು free, ಅಂಚು PDFEPUBHonestly I didn't enjoy the book The female protagonist is damn irritating


 6. Sowmya P Sowmya P says:

  ¶ ಅಂಚು eBook º ಅಂಚು free, ಅಂಚು PDFEPUBit revolves around the emotions of Amrutha The lecturer who appears to be dignified and normal to the outer world but filled with the emotions running roller coaster in herFew moments which are described to happen in Chamundi hills


 7. Sangmeshwar Kharabe Sangmeshwar Kharabe says:

  ¶ ಅಂಚು eBook º ಅಂಚು free, ಅಂಚು PDFEPUBThis is my first read from Dr S L Bhairappa I was heard of him as one of the best writer from Kannada literature and has uniue style of writing I read the translated one Marathi This novel revolves around two major characters Amruta and Somashekhar and their relationship The novel divided in to various parts Each part narates Amruta and Somshekhars' inner thinking understandings about each other's behaviour The different thing about this novel is that it portrays v


 8. Karthik Ramesh Karthik Ramesh says:

  ¶ ಅಂಚು eBook º ಅಂಚು free, ಅಂಚು PDFEPUBThe theme of the story is very simple when a person is very sensitives to emotions and in the edge of deathsuicide due to scared to face reality or due to guilt or what ever what would be running in their mind at that particular instance How the loved one should understand their behaviour and actions help them to live in reality I really love the character narration of Somashekara for his chivalrous attitude and last but not least the life in Mysore has turned out very wellThis is my all time favourite book I feel like reading this book whenever I am lonely First time I read this book when I was away from the family and friends for months and staying in a very cold place with rare chance to see sun light for a weeks and experience


 9. Shruthi Shruthi says:

  ¶ ಅಂಚು eBook º ಅಂಚು free, ಅಂಚು PDFEPUBI did not enjoy this book


 10. Sindhu ParthaSarathy Sindhu ParthaSarathy says:

  ¶ ಅಂಚು eBook º ಅಂಚು free, ಅಂಚು PDFEPUBBrilliant story with entangled feelings of own selfI did not enjoy the ending of the book at first This made me think for uite sometime and later i liked the ending of the book


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *